حضور دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران در نمایشگاه ایتما 2015