حضور دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران در همایش نساجی قائم شهر -اردیبهشت 94