یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی استان اصفهان- 94