حضور هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران و مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صمت در ITM2016