همایش ماشین سازان نساجی ایتالیا در ایران با حمایت انجمن صنایع نجی ایران-خرداد 95