حضور هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در سمینار نساجی فرانسه-خرداد 94