امکان دسترسی به اطلاعات رفع تعهدات صادراتی واحدها از طریق انجمن صنایع نساجی ایران / صورتجلسه کمیته صادرات انجمن- دهم خرداد 1399

منبع :