آمار صادرات منسوجات و محصولات نساجی سال 1397به تفکیک کشور مقصد

منبع :