تسلیت به خانواده محترم فرهی

خانواده محترم فرهی

تحمل سوگ فقدان مادر، صبری الهی را می طلبد
ما را در این غم سترگ و جانکاه شریک بدانید.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

 

منبع :
ارسال کننده :