تسلیت بابت درگذشت دکتر احمد موسوی شوشتری

احتراما بدینوسیله درگذشت دکتر احمد موسوی شوشتری از اساتید دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر را به خانواده و همکاران تسلیت عرض نموده و برای آنمرحوم رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان صبر مسالت داریم

منبع :
ارسال کننده :