تسلیت به جناب آقای مهندس جواد ثقفی

تسلیت به جناب آقای مهندس جواد ثقفی

خانواده محترم ثقفی بدینوسیله مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم غفران الهی و علوت درجات و برای بازماندگان صبر جمیل مسالت داریم.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

منبع :
ارسال کننده :