مصوبه هیأت محترم وزیران متضمن آئین نامه اجرائی ماده 13 حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی درتأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۴/۱

اعضای محترم

احتراماً به پیوست مصوبه شماره 32922/ت5391 ه مورخ 95/03/22  هیأت محترم وزیران متضمن آئین نامهاجرائی ماده 13 حداکر استفاده از توان تولیدی و خدماتی درتأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تقدیم می گردد.

منبع :
فایل های مرتبط