توافقات فیمابین هیات ازبکی در تهران

احتراما به پیوست مکاتبه سازمان توسعه تجارت در خصوص توافقات هیات ازبک در تهران و جدول صنایع مورد اشاره در این توافق جهت اطلاع و پیگیری بعدی ارائه میگردد

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط