فراخوان انتخاب صادرکنندگان نمونه سال 1395

با عنایت به آغاز فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه سال 1395، بدینوسله متن فراخوان انتخاب صادرکنندگان نمونه به پیوست تقدیم می گردد.

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط