آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده 149 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۲/۱۲

آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده 149 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم طی  مصوبه نامه شماره 3874/ت 52793 ه در تاریخ 1395/1/21 توسط هیأت وزیران تصویب و ابلاغ شد.

همانطور که استحضار دارید وفق قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 165/34623 مورخ 1394/05/19 آن قسمت از داراییهای استهلاک پذیر که بر اثر به کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می یابد و همچنین هزینه های تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک انها جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. همچنین براساس تبصره یک همین ماده افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود.

متن کامل آئین نامه مذکور پیوست شده است.

منبع :
فایل های مرتبط