بخشنامه تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱/۳۰

برای دریافت متن بخشنامه و تصویب نامه مربوطه به فایل پیوستی مراجعه فرمائید.

منبع :
فایل های مرتبط