آخرین اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۸/۱۲
ماده 20 آئین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر برای آخرین بار اصلاح شد. برای دریافت متن اصلاحیه به فایل پیوستی مراجعه نمائید.
منبع :
فایل های مرتبط