آمار صادرات کشور بر اساس اطلاعات موجود و مقدماتی ده ماهه سال 1397

منبع :