چاپ این صفحه

پرسش و پاسخ درحوزه کار- مهندس اصابتی مشاور انجمن صنایع نساجی ایران/ بخش یازدهم

تعداد بازدید : 334
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۹

*چنانچه کارگری در کارگاهی دچار کاهش توانایی به علل حادثه یا بیماری شده باشد و طبق نظریه کمیسیون پزشکی می‌بایست به نامبرده کار سبک ارجاع گردد ولی در کارگاه کار سبک وجود نداشته باشد، در این خصوص تکلیف قانونی چیست؟

به استنادماده 32 ق.ک اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش توانایی‌های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر‌) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت‌، معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید

 

*کارگری در کارگاه دچار حادثه شده که منجر به کاهش توانایی‌های وی شده است‌. برای استفاده از شرایط از کار‌افتادگی باید به کدام سازمان یا اداره مراجعه نماید‌؟

مطابق ماده 70 قانون  تامین اجتماعی می‌تواند جهت استفاده از شرایط و مزایای از کار افتادگی به شعبات تامین اجتماعی مراجعه نماید.

چاپ این صفحه