چاپ این صفحه

پرسش و پاسخ درحوزه کار- مهندس اصابتی مشاور انجمن صنایع نساجی ایران/ بخش دهم

تعداد بازدید : 322
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲

*برای ارسال گزارش حادثه به تامین اجتماعی چند روز مهلت وجود دارد‌؟

حسب ماده 9 آئین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی و ماده 65 قانون تامین اجتماعی کارفرما باید هر گونه حادثه ناشی از کار را ظرف مدت سه روز اداری به شعبه صندوق تامین اجتماعی محل اطلاع دهد و نسبت به تکمیل و ارائه فرم ویژه گزارش حادثه اقدام نماید.

 

*آیا بعد از بازنشستگی می‌توان در خصوص حوادث ناشی از کار پیش آمده در زمان اشتغال از کارفرمایان اقامه دعوی نمود؟

بلی، به موجب استفساریه شورای نگهبان حوادث ناشی ازکار  مشمول مرور زمان نمی‌شود و بنابراین در هر زمان می‌توان اقامه دعوی نمود.

 

*آیا کلیه بیمه‌شدگان قانون‌ تأمین اجتماعی مشمول قانون کار هستند؟

نظر به بند یک ماده (2) قانون‌ تأمین اجتماعی صرف قرار داشتن در دایره شمول مقررات قانون مذکور الزاما به‌ معنای شمول مقررات قانون کار نسبت به‌ بیمه‌شده نخواهد بود.

چاپ این صفحه