چاپ این صفحه

پرسش و پاسخ درحوزه کار- مهندس اصابتی مشاور انجمن صنایع نساجی ایران/ بخش نهم

تعداد بازدید : 332
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

*وظایف کارفرما در خصوص مرخصی‌های استفاده نشده کارگران در طی سال به چه صورت است و میزان مرخصی‌های که کارگر می‌تواند برای هر سال ذخیره نماید، چند روز می‌باشد ؟

میزان مرخصی استحقاقی که کارگر می‌تواند هر سال برای سنوات بعد ذخیره نماید 9روز می باشد به این ترتیب برای مثال کارگران می‌توانند برای ده سال سابقه 90 روز مرخصی ذخیره داشته باشند‌.لازم به یادآوری است که در قرارداد کار مدت موقت چنانچه در انقضای مدت هر قرارداد بین طرفین تسویه حساب به عمل آمده و سنوات خدمت کارگر پرداخت شده و متعاقب آن تجدید قرارداد به عمل آید کارفرما مکلف است در پایان هر قرارداد مزد و مزایای تمام مرخصی استفاده نشده کارگر را تأدیه نماید.

 

*چنانچه طرفین دعوی با ذکر دلایل موجه قبل از وقت رسیدگی مجدداً تقاضای تجدید وقت نمایند آیا ادارات کار می تواند راساً مبادرت به تجدید و تعیین وقت جدید نماید و یا این امر موکول به موافقت مرجع رسیدگی کننده و صدور رأی می‌باشد؟

برابر آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف دعوت از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی برای یک نوبت الزامی است؛ عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنان در هر یک از جلسات مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود به این ترتیب اصولاً چون رسیدگی به پرونده‌ها و دستور تجدید وقت جلسه در محدوده صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف می‌باشد بنابراین اصلح این است که باید درخواست اصحاب دعوی برای تجدید وقت رسیدگی در جلسات مطرح و در این زمینه اتخاذ تصمیم به عمل آید.

چاپ این صفحه