چاپ این صفحه

ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

احتراما پیرو آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت کلیه وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی مکلفند معاملات خود را از طریق سامانه www.setadiran.ir  ثبت نماینددر جهت اجرای قانون فوق و کمک به توسعه بازار محصولات داخلی از شرکتهای تولیدی دعوت میگردد تا با مراجعه و ثبت اطلاعات خود امکان فروش مستقیم محصولات خود را فرهم نمایند.

تلفن ثبت نام   41934

چاپ این صفحه