چاپ این صفحه

درخواست اطلاعات تولید اعضا

عضو محترم

با سلام

احتراماً  خواهشمند است نوع و میزان ظرفیت تولید خود را طبق آخرین پروانه بهره برداری جهت ثبت در فایل اطلاعات اعضای انجمن به دبیرخانه انجمن به شماره فکس 26206905 ارسال فرمائید.

دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

چاپ این صفحه