چاپ این صفحه

اطلاعیه مهم بانکی

اعضای محترم انجمن صنایع نساجی ایران همانگونه که مستحضر هستید بانک ها مکلف می باشند تسهیلاتی که در حوزه فعالیت های صنعتی و معدنی و کشاورزی مصوب می گردد را با توجه به برنامه زمانبندی اجرای پروژه پرداخت نمایند...
و در صورت عدم پرداخت، مطابق برنامه زمانبندی، متناسب با تاخیر در پرداخت لزوما باید تسهیلات اعطایی قبلی بدون دریافت جریمه تاخیر تادیه امهال شده و به روز رسانی گردد و همچنین در فرضی که بانک تسهیلات ریالی یا ارزی را در زمان مشخص شده وفق مصوبه نپردازد و عدم پرداخت موجب تحمیل هزینه مازاد بر سرمایه گذاری گردد، طبق نطر کارشناس باید نسبت به خسارات تحمیلی ناشی از عملکرد خود اقدام نماید. علی ایحال موضوع مذکور که مندرج در تبصره 20 قانون بودجه سال 92 می باشد به استحضار مدیران محترم بنگاه های اقتصادی، اعم از صنعتی و معدنی و کشاورزی می رسد تا مورد بهره برداری قرار گیرد.
چاپ این صفحه