احتراماً نامه معاونت محترم بین الملل اتاق ایران در خصوص برگزاری اکسپو فوروم ایران و آلبانی جهت استحضار و بهره برداری به پیوست تقدیم می گردد.

فایل های مرتبط