بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به اعلام اداره کل غرب اروپای وزارت امور خارجه مبتنی بر اعلام نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در بروکسل ، کمیسین اروپا از تاریخ 30 فروردین ماه سال 1396 سیستم جدید صدور گواهینامه الکترونیکی واردات محصولات ارگانیک را برای نظارت دقیق تر و جلوگیری از تقلب در این زمینه اجرا کرده است و در 6 ماه آینده (از 27 مهر ماه سال 1396) گواهی الکترونیکی به طور کامل جایگزین گواهینامه های قبلی خواهد شد.