به پیوست تصویر نامه شماره 95/220/68818 مورخ 1395/11/16 سازمان توسعه تجارت منم به نامه شماره 4538005 مورخ 1395/11/10 وزارت امور خارجه در خصوص آمادگی گروه شرکتهای Rising چین برای سرمایه گذاری در ایران ارسال می گردد.

خواهشمند است با عنایت به حضور گره مذکور از تاریخ 12 الی 16 فوریه سالجاری در ایران ،نظرات و پیشنهادات خود را تا تاریخ 95/11/25 به دبیرخانه انجمن ارسال نمائید.

فایل های مرتبط