انجام فرایند بر کل پنبه تولید شده در ازبکستان در داخل کشور
محصولات نساجی خود را به بیش از 50 کشور جهان صادر می کند. در سال های اخیر صادرات به کشورهای برزیل، شیلی، کروواسی و نیجریه نیز گسترش یافته است.
فرمان رییس جمهور در 21 دسامبر 2016 مبنی بر "اجرای تدابیری برای توسعه بیشتر صنایع نساجی، پوشاک و کشباف در سال 2019-2017" اهداف بلندپروازانه ای را در این بخش به وجود آورده است.
بر اساس مدارک و مستندات موجود تمام الیاف پنبه ای تولید شده در ازبکستان تا سال 2020 در داخل کشور تحت فرایند قرار خواهند گرفت.
نخ های پنبه ای حدود 50 درصد کل صادرات پنبه کشور را به خود اختصاص می دهند. هدف، صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا در کنار کاهش تدریجی صادرات نخ است.
در حال حاضر سهم محصولات تکمیل شده از مجموع حجم تولیدات47 درصد است. قرار است در آینده این رقم به 5/65 درصد برسد و سهم محصولات تکمیل شده از صادرات نیز از 41 به 70 درصد افزایش پیدا کند.
همچنین قرار است از سال 2017 تا 2020 حدود 2/2 میلیارد دلار در این صنعت سرمایه گذاری شود (نزدیک به نیمی از آن سرمایه گذاری خارجی است). مجموعه های نساجی ویژه ای که بر اساس سیستم چهار فازی هستند نیز افتتاح می شوند که در بر گیرندهی تمامی فرایندها هستند از فرایندهای مقدماتی گرفته تا محصول تکمیل شده. در این دوران بیش از 27000 شغل جدید هم ایجاد خواهد شد. همچنین برای سازماندهی 120 موسسه جدید و به روز رسانی بیش از 10 موسسه برنامه ریزی شده است.
http://www.timesca.com/index.php/news/17649-uzbekistan-to-process-all-cotton-domestically-by-2020