نقشه راه همکاری های مشترک صنعتی تجاری 5 ساله ج.ا.ایران و فدراسیون روسیه

متن کامل نقشه راه پیوست شده است.

لازم به ذکر است ردیفهای 52 و 58 از جدول پیوست مربوطبه صنعت نساجی است.

فایل های مرتبط