بدینوسیله به اطلاع می رسد شرکت olimpias از زیرمجموعههای شرکت بنتون تمایل به همکاری و سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعت نساجی و پوشاک دارد. لذا از علاقه مندان به همکاری با این شرکت خواهشمند است تا مراتب علاقه مندی خود را جهت انعکاس به سازمان توسعه تجارت، به دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران اعلام نمایند.

لازم به ذکر است که شرکت مذکور در ایتالیا فعالیت می کند و سالیانه 7میلیون متر پارچه  و 2میلیون کیلوگرم نخ پشمی مورد مصرف در لباسهای حلقوی بافت تولید می کند.