بنگلادش؛ مهم ترین مصرف کننه ی پنبه در سال 17-2016

ویتنام پس از بنگلادش با رشد 15 درصدی و مصرف 1/1 میلیون تن در جایگاه دوم قرار می گیرد.
پیش بینی می شود میزان مصرف پنبه در جهان در سال 17-2016 نسبت به سال قبل تغییر نکرده و همان 8/23 میلیون تن باقی بماند اما 3/1میلیون تن از مقدار تولید بیشتر شود. میزان مصرف در سال 16-2015، 78/23 میلیون تن و در سال 15-2014، 20/24 میلیون تن بوده است. میزان تولید نیز در سال های 16-2015 و 15-2014 به ترتیب 10/21 میلیون تن و 20/26 میلیون تن بوده است.
در نتیجه پیش بینی می شود میزان موجودی انبار با 7 درصد کاهش به 1/18 میلیون تن برسد، در دو سال گذشته، این میزان به ترتیب 37/19 و 31/22 میلیون تن بوده است.  اگرچه انتظار می رود میزان مصرف پنبه در چین برای هفتمین فصل پیاپی کاهش یافته و با 2 درصد افت به 2/7 میلیون تن برسد اما این کشور همچنان بزرگ ترین مصرف کننده پنبه در جهان است.
با اجرایی شدن سیاست یارانه تولید در چین، قیمت های پنبه در داخل کاهش یافته است، قیمت آن ها همچنان بالاتر از بازار بین المللی و همچنین بالاتر از قیمت پلی استر است. پیش بینی می شود با افزایش استفاده از سایر الیاف و تولید نخ های ترکیبی پنبه توسط کارخانجات هندی، میزان مصرف پنبه بدون تغییر و همان 2/5 میلیون تن باقی بماند. در مورد کارخانجات پاکستانی هم باید گفت که با فرض بهبود وضعیت انرژی، میزان مصرف پنبه با 23000 تن افزایش به 3/2 میلیون تن برسد.
پیش بینی می شود میزان صادرات آمریکا با 26درصد افزایش به 5/2 میلیون تن برسد و صادرات هند هم با 35درصد کاهش به 820000 تن سقوط کند.
انتظار می رود در سال 17-2016 مقدار زمین های زیر کشت پنبه با 1 درصد کاهش به 30 میلیون هکتار برسد که از سال 10-2009 به بعد، کمترین مقدار آن است.
براساس پیش بینی های انجام شده میانگین محصول نیز با رشد 9 درصدی به 753 کیلوگرم در هکتار می رسد و میزان تولید جهانی با 7درصد افزایش، 6/22 میلیون تن خواهد شد. مقدار زمین های پنبه هند نیز به دلیل رقابت با سایر محصولات نظیر ذرت، 8 درصد کم شده و به زیر 11 میلیون هکتار می رسد.
البته افزایش 9 درصدی میانگین محصول و رسیدن آن به 526 کیلوگرم در هکتار کاهش مقدار زمین را جبران کرده و پیش بینی می شود میزان تولید ثابت باقی بماند(8/5میلیون تن). تولید پنبه در چین علی رغم افزایش 3 درصدی محصول و رسیدن آن به 1600 کیلوگرم در هکتار، 4 درصد کاهش یافته و به 6/4 میلیون تن می رسد.
مجموع زمین های زیر کشت پنبه در چین با 7 درصد کاهش به 8/2 میلیون هکتار رسیده که کمترین میزان آن در 30 سال گذشته بوده است.
در ایالات متحده آمریکا نیز قیمت های بالای پنبه در مقایسه با محصولات رقابتی دیگر در فصل کاشت منجر به افزایش 20 درصدی زمین های زیر کشت پنبه شده ومقدار آن ها به حدود 9/3 میلیون هکتار رسیده است.
پیش بینی می شود آب و هوای مساعد در زمان رشد محصول منجر به افزایش 5 درصدی میانگین محصول و رسیدن آن به 899 کیلوگرم در هکتار شود. در نتیجه تولید پنبه در آمریکا 25 درصد افزایش یافته و به 5/3 میلیون تن خواهد رسید.
اگرچه زمین های زیر کشت پنبه در پاکستان 12 درصد کاهش یافت و به 5/2 میلیون هکتار رسید، پیش بینی می شود میزان تولید در سال 17-2016، 26 درصد زیاد شده و به 9/1 میلیون تن برسد چون به دلیل موفقیت در مقابله با کرم غوزه، میزان بازده محصول 43 درصد زیاد شده و به 756 کیلوگرم در هکتار رسیده است
مرجع:
http://www.yarnsandfibers.com/news/textile-news/bangladesh-remain-major-consumer-cotton-2016-17#.V_obcbMpiC8