با عنایت به موافقت هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ،صنایع، معادن و کشاورزی ایرانجهت آغاز فرآیند تأسیس اتاق مشترک ایران و اتریش از کلیه علاقه مندان به عضویت در این اتاق (که حسب موارد پیوست واجد شرایط می باشند) دعوت می شود تا به منظور احراز شرایط و شرکت در مجمع عمومی و انتخابات هیأت مدیره مدارک ذکر شده را به همراه نامه درخواست عضویت به ایمیل b.khosrojerdi@iccim.ir یا از طریق نمابر شماره 88825111 به دبیرخانه اتاق ها و شوراهای مشترک اتاق ایران ارسال فرمایند.

شرایط حضور و عضویت در مجمع عمومی و هیأت مدیره پیوست گردیده است. تاریخ تشکیل مجمع و دعوتنامه پس ازاحراز شرایط و رسیدن تعداد اعضا واجد شرایط به حد نصاب 50 نفر متعاقبا ارسال خواهد گردید.

فایل های مرتبط