با عنایت به موافقت هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معان و کشاورزی ایران جهت آغاز فرآیند تأسیس اتاق مشترک ایران و ژاپن از کلیه علاقمندان به عضویت در این اتاق (که حسب موارد پیوست واجد شرایط می باشند) دعوت می شود تا به منظور احراز شرایط و شرکت در مجمع عمومی و انتخابات هیأت مدیره مدارک ذکر شده را به همراه نامه درخواست عضویت به ایمیل b.khosrojerdi@iccim.ir  یا از طریق نمابر شماره 88825111 به دبیرخانه اتاق ها و شوراهای مشترک اتاق ایران ارسال فرمایند.

شرایط حضور و عضویت در مجمع عمومی و هیأت مدیره پیوست گردیده است. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تماس 85732396 سرکار خانم خسروجردی تماس حاصل نمایید.

تاریخ تشکیل مجمع و دعوتنامه پس از احراز شرایط و رسیدن تعداد اعضا واجد شرایط به حد نصاب 50 نفر متعاقباً ارسل خواهد شد.

فایل های مرتبط