چاپ این صفحه

بخشنامه بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب

بخشنامه شماره 2973 مورخ 27/03/1395 سازمان تأمین اجتماعی برای استفاده از بخشودگی جرائم بیمه تأمین اجتماعی فعالان اقتصادی تا تاریخ 26/06/1395 به پیوست تقدیم می گردد .

چاپ این صفحه