چاپ این صفحه

توقف اخذ مالیات تسعیر نرخ ارز از صادرات

چنانچه می دانید دریافت مالیات بر تسعیر ارز از صادرکنندگان یکی از موانع جدی در مسیر تسهیل تجارت و رونق صادرات غیرنفتی کشور بود و سازمان امور مالیاتی ارقام هنگفتی را بابت مالیات بر تسعیر ارز از صادرکنندگان مطالبه کرده بود.  بر این اساس این موضوع با جدیت و اهتمام توسط کنفدراسیون صادرات ایران ،کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران و همچنین هیأت رئیسه اتاق های ایران و تهران، خصوصاً جناب
آقای خسرو تاج قائم مقام محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت پیگیری و باعث گردید تا با دستور اکید معاون اول رئیس جمهور و برگزاری جلسه با حضور روسای محترم کنفدراسیون صادرات ایران ، کمیسیون صادرات اتاق ایران و مسئولین بلندپایه سازمان امور مالیاتی و با توجه به قوانین، راهکار مناسبی جهت خروج از این معضل جدی اتخاذ گردد. بخشنامه مورد اشاره به شماره 200/95/25 مورخ 95/04/22 جهت استفاده و بهره برداری به پیوست تقدیم می گردد.

چاپ این صفحه