چاپ این صفحه

کارگروه بافندگی انجمن صنایع نساجی ایران تشکیل جلسه داد

سه شنبه بیستم اردیبهشت ماه نشست کارگروه بافندگی انجمن صنایع نساجی ایران برگزار شد.

در بخش ابتدایی این نشست که با حضور مجتبی دستمالچیان رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران برگزار شد در خصوص وضعیت تولید و صادرات انواع پارچه به کشور بحث و تبادل نظر شد و آمارهای استخراجی توسط واحدکارشناسی انجمن مورد تحلیل حاضرین قرار گرفت و پس از آن در خصوص قیمت تمام شده محصولات تولید داخل بحث و تبادل نظر شد و مزیت های تولیدی در این خصوص مورد تحلیل قرار گرفت و مقرر شد تا در جلسات آتی کارگروه مورد بررسی بیشتری قرار گیرد همچنین مقرر شد تا مستندات کافی در خصوص حمایت دولت ها از صنایع نساجی در کشورهای رقیب، مورد بررسی بیشتر قرار گیرد تا در جلسات آتی مطرح شود.

در بخش پایانی این نشست انتخابات رئیس و دبیر کارگروه بافندگی انجمن در دستور کار قرار گرفت که آقایان علیرضا نوری به سمت رئیس و امین مقدم به سمت دبیر کارگروه انتخاب گردیدند.


ضمن تبریک به این عزیزان، موفقیت بیش از پیش برای اعضای کارگروه بافندگی انجمن آرزومندیم.

چاپ این صفحه