نظرسنجی در خصوص اجرای دستورالعمل تقسیم وظایف ، تکالیف و رسیدگی به امور براساس "سند راهبردی نقشه راه تقسیم کار فراگیر بخش خصوصی"

تعداد بازدید : 199
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۴/۲۸

در راستای اجرای برنامه های هیأت رئیسه محترم اتاق ایران و اهداف تقسیم کار و ضفاف سازی تکالیف اتاق و مجموعه های وابسته به ان از جمله تشکل ها "سند راهبردی نقشه راه تقسیم کار فراگیر بخش خصوصی" که توسط کمیته راهبردی نقشه راه تقسیم کار فراگیر بخش خصوصی، منتخب هیأت رئیسه محترم اتاق ایران تهیه و به تصویب رسیده به پیوست ایفاد می گردد.

لازم به ذکر است طبق این سند، قسیم وظایفف تکالیف و رسیدگی به امور و خواسته های ذینفعان که براساس چهار بند دستور کار سالانه بخش خصوصی، به ان پرداخته شده است مورد توجه قرار گرفته و منبعد مکاتبات براساس سند یاد شده انجام خواهد پذیرفت.

با عنایت به اینکه مدیریت محترم طرح ، برنامه ریزی و پایش اتاق ایران به عنوان دبیرخانه کمیته راهبردی برای هماهنگی و پیگیری اجرای این دستورالعمل انتخاب گردیده، موجب امتنان خواهد بود نظرات اصلاحی خود را جهت انعکاس به اتاق ایران به دبیرخانه انجمن ارسال نمائید.

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط