ارائه پیشنهاد در خصوص تغییرات حقوق ورودی کالاهای مرتبط بانساجی وپوشاک

ارائه پیشنهاد در خصوص تغییرات حقوق ورودی کالاهای مرتبط بانساجی وپوشاک

تعداد بازدید : 241
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۸/۱
باسلام نظربه اینکه تغییرات حقوق ورودی کالاهای مرتبط بانساجی وپوشاک برای سال آتی در دست بررسی میباشدازاعضای محترم دعوت میگردد تا پیشنهادات خودرامنطبق بافرم کمیسیون ماده یک برای انجمن ارسال فرمایند

منبع :
ارسال کننده :