نامه ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص مصوبات جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی مورخ 96/03/27

تعداد بازدید : 379
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۴/۲۵

به پیوست تصویر نامه شماره 1254182 مورخ 96/04/14 رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص مصوبات جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی مورخ 96/03/27 جهت استحضار و بهره برداری تقدیم می گردد.

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط