تخفیف ویژه جزوه های استراتژی صادراتی صنایع نساجی و پوشاک و مالیات و صنعت دفتر مطالعات آماری و راهبردی انجمن

تعداد بازدید : 230
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۲/۹

بدینوسیله به اطلاع می رساند جزوه های استراتژی های صادراتی صنایع نساجی و پوشاک و مالیات و صنعت که در دفتر مطالعات آماری و راهبردی انجمن صنایع نساجی ایران تهیه شده است برای اعضای انجمن با 50 درصد تخیفیف ارائه خواهد شد.

برای متقاضیان غیر عضو نیز به ازای هر جزوه استراتژی، جزوه مالیات و صنعت با 50 درصد تخفیف ارائه می شود و به ازای هر دو جزوه استراتژی، یک جزوه مالیات و صنعت رایگان ارائه خواهد شد.

منبع :
ارسال کننده :