صورتجلسه کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا در سطح عرضه مورخ 95/03/30

تعداد بازدید : 952
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۴/۲۷

بدینوسیله تصویر نامه شماره 60/93009 مورخ 1395/04/22 مدیرکل محترم دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری منضم به تصویر صورتجلسه تصمیمات متخذه (پنج ردیف) طی سیزدهمین جلسه کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا در سطح عرضه برگزار شده در تاریخ 95/03/30 با موضوع برخورد با برندهای پوشاک غیرمجاز و قاچاق و همچنین تصویر نامه شماه 60/91169 مورخ 1395/04/21 ریاست محترم مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت درخصوص عدم استفاده از نشانهای خارجی بر روی تولیدات داخل، جهت اطلاع رسانی لازم ارسال می گردد.

ار اعضای محترم خواهشمند است به هر طریق کالاهای تولیدی خود را باافتخار تمام با نام و نشان ایرانی به نحوه شایسته آن توزیع و عرضه فرمایند.

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط