بخشنامه جدید بانک مرکزی برای واردات دانه کاکائو!/

بانک مرکزی اعلام کرد: تا اطلاع ثانوی مهلت ورود (از تاریخ تأمین ارز تا ترخیص کالا) دانه کاکائو با تعرفه شماره ۱۸۰۱۰۰۹۰ حـداکثر ۱۸ ماه تعیین می گردد.

اکسپورتنا: بانک مرکزی مرکزی مهلت ورود دانه کاکائو از زمان تامین ارز تا ترخیص کالا را متن کامل این بخشنامه را منتشر کرده است: احتراما، پیرو نامه های عمومی منتهی به شماره ۰۰/۹۱۵۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۰ و در راستای اجـرای تصمیمات بند(۳) از جلسه چهلم و بند(۳) از جلسه چهل و یکم کارگروه نظارت و تخصیص ارز و بـا اشـاره بـه نامـه های شـماره ۲۳۹۴/م/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ و شماره ۳۷۹۴/م/۰۰ مـورخ ۱۴۰۰/۳/۲۶ معـاون محتـرم بازرگانی داخلی و دبیـر کارگروه تنظیم بازار، موارد تکمیلی ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می گردد:

۱) تا اطلاع ثانوی مهلت ورود (از تاریخ تأمین ارز تا ترخیص کالا) دانه کاکائو با تعرفه شماره ۱۸۰۱۰۰۹۰ حـداکثر ۱۸ ماه تعیین می گردد. بر این اساس مهلت ارائه اسناد حمـل حـوالـه های ارزی صادره بـه منظـور واردات کالای مذکور(تأمینی از طریق بازار ثانويـه)، فـارغ از زمـان صـدور حـوالـه (قبـل از ۱۳۹۹/۸/۲۸) و نـوع فعالیـت واردکننـده (تولیدی بازرگانی) حداکثر تا ۱۶ ماه افزایش می یابد.

۲) حواله های ارزی صادره (فارغ از زمان صدور حواله قبل از ۱۳۹۹/۸/۲۸) به نام واحدهای تولیدی همچنین حواله های ارزی صادره به نام واحدهای تجاری (جهت واردات برای شرکت های تولیدی در صورت اخذ تأییدیه از معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت) به منظور واردات کالاها با گروه کالایی ۲۱ تا ۲۵ در صورت تأمین ارز از محل صادرات خود واردکننده و منوط به ارائه اسناد حمل حداکثر ظرف مهلت ۱۸ ماه و ترخیص کالا حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارائه اسناد حمل معاف خواهند بود. در مواردی که پیش از ابلاغ این مصوبه وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مابه التفاوت نرخ ارز پرداخت و به حساب های مربوطه نزد این بانک واریز گردیده است استرداد مابه التفاوت نرخ ارز امکان پذیر نخواهد بود.

۳) حواله های ارزی صادره از تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ به بعد، در صورت تأمین ارز از محل منابع ارزی خود واردکننده (که اطلاعات لازم مربوطه در سامانه تأمین ارز درج شده است) از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارائه اسناد حمل معاف خواهند بود. تأکید می گردد در این موارد رعایت ضوابط ابلاغی مربوطه درخصوص نحوه رفع تعهد ارزی الزامی می باشد.

۴) حواله های ارزی صادره (فارغ از زمان صدور حواله قبل از ۱۳۹۹/۸/۲۸) به نام واحدهای تولیدی/تجاری که دارای قرارداد تأمین کالا با شرکت ها، سازمان ها و دستگاه های دولتی می باشند، در صورت تأیید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط مبنی بر تحویل کالا مطابق با مفاد قرارداد منعقده و قیمت های تعیین شده (بر مبنای نرخ ارز تأمین شده) و بدون هرگونه تعدیل (افزایش) در قیمت قرارداد، اعم از مهلت اجرا و ثمن معامله، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ارائه اسناد حمل معاف خواهند بود. در مواردی که پیش از ابلاغ این مصوبه وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مابه التفاوت نرخ ارز پرداخت و به حساب های مربوطه نزد این بانک واریز گردیده است، استرداد مابه التفاوت نرخ ارز امکان پذیر نخواهد بود.

۵) وجوه حواله های ارزی صادره (فارغ از زمان صدور حواله قبل از ۱۳۹۹/۸/۲۸) که به علت مشکلات ناشی از تحریم در بانک های خارجی مسدود گردیده است، در صورت گذشت بیش از یک ماه از تاریخ تأمین ارز و عدم امکان برگشت ارز به بانک مرکزی، منوط به تأیید مراتب توسط هیأت مدیره بانک عامل، مبنای تاریخ صدور حواله و محاسبه مهلت مقرر جهت ورود کالا و ارائه اسناد حمل، زمان رفع مسدودی وجوه ارزی با تأیید هیأت مدیره بانک عامل خواهد بود.

۶) حواله های ارزی صادره (فارغ از زمـان صـدور حوالـه قبـل از ۱۳۹۹/۸/۲۸) کـه بـه علـت مشکلات کلاهبرداری (کلاهبرداری سایبری، کلاهبرداری فروشندگان و …) امکان واردات کالا و ارائه اسناد حمـل مربوطه در مهلت مقـرر مقدور نمی باشد، در صورت صدور دستور /حکم قضایی توسط مراجع قضایی کشور (مبنی بر تأییـد کلاهبرداری از واردکننده)، مبنای تعیین تاریخ صدور حواله و محاسبه مهلت مقرر جهت واردات کالا و ارائـه اسـناد حمـل تعـيـين تکلیف کامل موضوع توسط مراجع قضایی مذکور خواهد بود. ضمن تأکید بر ضوابط قبلی ناظر بر مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهـای انتقـال نیافتـه و مهلت ارائـه پروانـه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا، مقتضی است با ابلاغ مراتب بـه کلیـه شـعب و واحـدهای ارزی ذی ربط، برحسـن اجرای آن نیز نظارت نمایند.

اداره سیاست ها و مقررات ارزی

سیدعلی شعیبی – علی قاسمی

منبع :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال