تصویر نامه سازمان توسعه تجارت مورخ 95/10/14 در خصوص نحوه استفادهاز خط اعتباری 10 میلیارد دلاری بانک همکاریهای بین المللی ژاپن  (JBIC) پیوست شده است.

فایل های مرتبط