سازمان توسعه اقتصادی دولت ایالت اندراپرادش هند با همکاری اداره توسعهو سیاست گذاری صنعتی زیرمجموعه وزارت بازرگانی و صنایع و کنفدراسیون صنایع هند در نظر دارد اجلاس بین المللی مشارکت اقتصادی با عنوان " مشارکت برای رشد پایدار در نظم اقتصاد جهانی نوظهور" را در شهر بندری ویشاکهاپاتنام در تاتریخ 27 الی 28 ژانویه 2017 برگزار نماید.

اطلاعات بیشتر در مورد این اجلاس در آدرس اینترنتی /http://partnershipsummit.com در دسترس می باشد.