با سلام

احتراماً به پیوست تصویر نامه شماره 367/95 مورخ 24/04/95 مدیریت پروژه های نمایشگاهی در خصوص برگزاری نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در کابل افغانستان درتاریخ 16 لغایت19 شهریوره ماه سالجاری تقدیم می گردد.

فایل های مرتبط