برای دریافت متن صورتجلسه مورخ 95/02/06 که با حضور مدیر دفتر اقتصاد و صنعت ایالت باواریای آلمان و نمایندگان انجمن صنایع نساجی ایران و دفتر نساجی و پوشاک وزارت صمت برگزار گردید به فایل پیوستی مراجعه فرمائید.

فایل های مرتبط