اعضای محترم

بدینوسیله به اطلاع می رساند برابر گزارشهای واصله اخیراً برخی از شرکتهای خدماتی با انگیزه سودجویی و ایجاد یک موقعیت ویژه برای کسب و کار خود در بازار کشورهای خارجی، نسبت به معرفی خود تحت عنوان اتاق مشترک بازرگانی ایران و (کشور خارجی) یا شورای مشترک بازرگانی ایران و (کشور خارجی) اقدام نموده اند.

از آنجا که این روند سیر افزایشی داشته، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران طی نامه ای فهرست معتبری را جهت اطلاع رسانی به اعضا به دبیرخانه انجمن ارسال نموده است. که لیست مذکور به پیوست تقدیم می گردد.

فایل های مرتبط