برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص برگزاری این نشست و شرکت در آن به فایل پیوستی مراجعه فرمائید.

فایل های مرتبط