مطالب ارائه شده در کارگاه آموزشی مدیریت کارآمد سازمانهای کارفرمایی توسط سازمان بین المللی کار(ILO)

تعداد بازدید : 916
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۵/۲۵

مطالب ارائه شده در کارگاه آموزشی مدیریت کارآمد سازمانهای کارفرمایی توسط سازمان بین المللی کار(ILO) که از تاریخ 21 الی 23 مرداد 96 به همت کانون عالی کارفرمایان برگزار شد در لینکهای زیر در دسترس می باشد.

1.Presentation ACTEMP and workshop

2.Essential Functions of BMO

3.Membership Strategy

4.Revenue building

5.Good Governance

6.Lobbying and National Business Agenda

The membership table

 

منبع :
ارسال کننده :